Przetarg pn.: "Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego"

Oferty należy składać do 02.03.2023 r. do godziny 12.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto nr 84 1020 1026 0000 1602 0384 9346 z dopiskiem „Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii spółki do dnia 02.03.2023 r. do godziny 1200.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 1205  w dniu 02.03.2023 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Robert Światłoń- tel. kom. 532 796 200 - sprawy dotyczące przedmiotu przetargu,

- Bartosz Wyszomieski - tel. kom. 538 626 726 - sprawy dotyczące przedmiotu przetargu.

 

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.