ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023. Przetarg pn.: "Dostawa rur PE 450mm o długości ok. 8400 mb"

Oferty należy składać do 31.10.2023 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto nr 84 1020 1026 0000 1602 0384 9346 z dopiskiem „Dostawa rur PE". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii spółki do dnia 31.10.2023 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 31.10.2023 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Marlena Benaś - Kowalik- tel. (32) 47 630 75 wew. 107 - sprawy dotyczące przedmiotu przetargu,

- Aneta Wilk - tel. (32) 47 630 75 wew. 106 sprawy formalno - prawne.

 

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.