ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023 Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa rur PE 450mm o długości ok. 8400 mb"

Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: "Dostawa rur PE 450mm o długości ok. 8400 mb" - ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023

JSW ZiR Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania

Pytanie 1

Proszę o podanie wartości oraz formy należytego wykonania umowy.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 9 wartością i formą należytego zabezpieczenia umowy jest wadium.

Zapisy SIWZ w tym zakresie brzmią: " ......Oferent, którego oferta została wybrana pozostawi kwotę wadium na rachunku bankowym Zamawiającego w wysokości 100 000 zł do dnia podpisania umowy przez obie strony. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy."