ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023 Zapytanie do przetargu pn.: "Dostawa rur PE 450mm o długości ok. 8400 mb"

Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: "Dostawa rur PE 450mm o długości ok. 8400 mb" - ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/1/2023

JSW ZiR Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania

Pytanie 1

Pytanie do SIWZ pkt 2 ppkt b) - "Certyfikat upoważniajacy do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B":

W związku z faktem, że rury zgodnie z KOT lub PN-EN przeznaczone do techniki sanitarnej i wodociagowej nie są automatycznie znakowane znakiem bezpieczeństwa "B", czy w związku z tym Zamawiający dopuści rury pozbawione tego znakowania?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza rury pozbawione tego znakowania – certyfikat bezpieczeństwa „B”

 

Pytanie 2

Pytanie do SIWZ pkt 2 ppkt e) - "Rury będące przedmiotem zamówienia: wyprodukowane w całości z materiału PE 100 RC – surowiec musi posiadać ważny certyfikat PAS 1075 (rura wyprodukowana z certyfikowanego surowca nie musi posiadać certyfikatu PAS 1075). W tym pzrypadku należy przedstawić: ważną Aprobatę Techniczną lub ważną Krajową Ocenę Techniczną wydaną dla rur PE 100 RC, wykonanych z materiału RC":

Biorąc pod uwagę fakt, że Polskie Normy w procesie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu mają taki sam status jak KOT wydane przez uprawnione Jednostki Oceny Technicznej czy Zamawiajacy dopuści jako równoważne do rur z ochronnym płaszczem osłonowym z PP rury Dn 450 z PE 100 RC z naddanym płaszczem ochronnym wykonanym z PE 100 RC, zgodnym z PN-EN12201-2?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza rury z ochronnym płaszczem osłonowym z polipropylenu (PP) rury DN 450 RC. 

Zamawiający nie dopuszcza z płaszczem PE.

 

Pytanie 3

Pytanie do SIWZ pkt 3 - "Termin realizacji zamówienia":

W związku z tym, że podany w SIWZ termin dostawy wszystkich rur tj. do 13.12.2023 r. może przypaść wcześniej niż termin zakończenia postępowania przetargowego, o ile Zamawiajacy przesunie termin graniczny dostaw?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wydłuża termin dostawy wszystkich rur do 22.12.2023 r. 

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza rozładunek rur po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza rozładunku rur po stronie Zamawiającego.