ZNAK SPRAWY: PP/TS-1/2/2023. ZAPYTANIA DO PRZETARGU pn.: "Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku"

ODPOWIEDZI DO PRZETARGU pn.: "Przebudowa wraz z modernizacją rurociągu wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Bełku" - Znak sprawy: PP/TS-1/2/2023

JSW ZiR Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

 

Pytanie nr 1:

Zwracamy się o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Obowiązującym terminem składania ofert jest 7.12.2023 r. do godz. 9:00.

 

Pytanie nr 2:

Pytanie do zapisów SIWZ pkt 4.1) w zakresie udokumentowania referencjami doświadczenia. Czy wartość wskazanych robót 8.000.000,00 zł netto to wartość dla każdej z wykazanych robót / referencji, czy jest to łączna wartość wszystkich wykazanych robót?

Odpowiedź na pytanie 2:

Wartość wskazanych robót 8.000.000,00 zł netto to łączna wartość wszystkich wskazanych robót wykonanych metodami, dla których należy przedstawić referencje.

 

Pytanie nr 3:

Pytanie do zapisów SIWZ pkt 4.1) w zakresie udokumentowania referencjami doświadczenia. Czy do oferty należy przedłożyć referencje potwierdzające wykonanie zamówień w trzech metodach tj.:

- co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont rurociągu ciśnieniowego z rur PE średnicy min. 450 mm metodą przewiertu sterowanego HDD o długości min 1000 m,

- co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont rurociągu ciśnieniowego z rur PE średnicy min. 450 mm metodą wykopową o długości min 1000 m,

- co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont rurociągu ciśnieniowego z rur PE średnicy min. 450 mm metodą crackingu sterowanego lub reliningu o długości 1200 m.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zapisy SIWZ w tym zakresie określają jakie referencje należy dostarczyć, w jakim zakresie i dla jakich parametrów. Poniżej przywołano zapisy, interpretację SIWZ pkt 4.1) w zakresie udokumentowania referencjami doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać  jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub remont rurociągu ciśnieniowego z rur PE średnicy min. 450 mm metodą przewiertu sterowanego HDD o długości min 1000 m, oraz metodą wykopową o długości min. 1000 m.

Wykonawca musi wykazać wykonanie należyte jednego zamówienia obejmującego budowę, przebudowę lub remont rurociągu ciśnieniowego z rur PE średnicy min. 450 mm metodą crackingu sterowanego lub reliningu o długości 1200 m.

 

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o zmiany w zapisach SIWZ pkt 4.1) tj. w zakresie udokumentowania referencjami doświadczenia w zakresie wykonanych (różnymi metodami) rurociągów ciśnieniowych z rur PE o średnicy min. 355 mm.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy rurociągu z 450 mm na 355 mm. W zakresie udokumentowania referencjami doświadczenia należy przedstawić wykonanie (różnymi metodami) rurociągów ciśnieniowych z rur PE o średnicy min. 450 mm.

 

Pytanie nr 5:

Czy odcinek W1-W3 znajdujący się na terenie SUW w Bełku wchodzi w zakres zadania - przedmiotu przetargu?

Odpowiedź na pytanie 5:

Odcinek pomiędzy węzłami W1-W3 – wchodzi w zakres zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót.