ZNAK SPRAWY: PP/TR/1/2024. Przetarg pn.: "Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego"

Oferty należy składać do 13.03.2024 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto nr 84 1020 1026 0000 1602 0384 9346 z dopiskiem „Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju napędowego". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii spółki do dnia 13.03.2024 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 13.03.2024 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Robert Światłoń - tel. kom. 532 796 200 - sprawy techniczne,

- Bartosz Wyszomierski - tel. kom 538 626 726 - sprawy techniczne,

- Aneta Wilk - tel. kom. 784 014 262 -  sprawy formalno - prawne.

 

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.