Przetarg pn.: "Wykonanie odwodnienia terenów obiektu "Pochwacie""

Oferty należy składać do 17.07.2023 r. do godziny 9.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

1.    Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.

2.    Wpłacenie wadium   w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić na konto nr 84 1020 1026 0000 1602 0384 9346 z dopiskiem „Wykonanie odwodnienia terenów obiektu "Pochwacie"". Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego  najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości  wniesienia wadium w innej formie.

3. Oferty należy składać w kancelarii spółki do dnia 17.07.2023 r. do godziny 900.  Kancelaria wystawia pokwitowania przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi o godzinie 905  w dniu 17.07.2023 r.  

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

- Mirosław Kudlak- tel. kom. 884 207 859 - sprawy dotyczące przedmiotu przetargu,

- Aneta Wilk - tel. kom. 784 014 262 sprawy formalno - prawne.

 

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

-       swobodnego wyboru ofert,

-       uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.